SONY | NEX-C3 | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:03:26 11:47:10

 

 

SONY | NEX-C3 | 1/160sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:03:26 11:49:33

 

 

SONY | NEX-C3 | 1/160sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:03:26 11:51:25

 

 

SONY | NEX-C3 | 1/160sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:03:26 11:53:54

 

 

SONY | NEX-C3 | 1/160sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:03:26 11:52:52

 

 

SONY | NEX-C3 | 1/160sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:03:26 11:55:39

 

 

SONY | NEX-C3 | 1/60sec | F/6.3 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:03:26 11:58:45

 

 

SONY | NEX-C3 | 1/60sec | F/5.6 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:03:26 11:59:15

 

 

SONY | NEX-C3 | 1/160sec | F/2.5 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:03:26 12:00:44

 

 

SONY | NEX-C3 | 1/160sec | F/2.5 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:03:26 12:02:19

 

 

SONY | NEX-C3 | 1/80sec | F/5.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:03:26 12:03:27

 

 

SONY | NEX-C3 | 1/160sec | F/2.5 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:03:26 12:05:00

 

 

SONY | NEX-C3 | 1/100sec | F/10.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:03:26 13:26:22

 

 

SONY | NEX-C3 | 1sec | F/4.5 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:03:26 21:37:43

 

 

SONY | NEX-C3 | 1/2sec | F/4.5 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:03:26 21:44:10

 

 

SONY | NEX-C3 | 1/2sec | F/4.5 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:03:26 21:46:01

 

 

SONY | NEX-C3 | 1/3sec | F/5.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:03:26 21:49:59

 

 

SONY | NEX-C3 | 1sec | F/4.5 | +1.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:03:26 21:59:28

 

 

SONY | NEX-C3 | 1/3sec | F/4.5 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:03:26 21:53:57

 

 

2012/03/27 - [LEGO/LEGO STORY-VIEW] - LEGO 3183 & 3393 스토리뷰 웃는박쥐 1부 (25장 / 119장)

 

2012/03/27 - [LEGO/LEGO STORY-VIEW] - LEGO 3183 & 3393 스토리뷰 웃는박쥐 2부 (50장 / 119장)

 

2012/03/27 - [LEGO/LEGO STORY-VIEW] - LEGO 3183 & 3393 스토리뷰 웃는박쥐 3부 (75장 / 119장)

 

2012/03/27 - [LEGO/LEGO STORY-VIEW] - LEGO 3183 & 3393 스토리뷰 웃는박쥐 4부 (100장 / 119장)

 

2012/03/27 - [LEGO/LEGO STORY-VIEW] - LEGO 3183 & 3393 스토리뷰 웃는박쥐 5부 (119장 / 119장)

Posted by 공감센스9

댓글을 달아 주세요

 1. Favicon of https://legolism.tistory.com BlogIcon 레고리즘 2012.03.28 00:05 신고 Address 수정/삭제 답글달기

  컴 접속해서 여기먼저 왔는데.. 이거 까페에 있떤 119자인거죠?
  잘 보고가요~^^
  배트맨 뽐뿌 받아보긴 처음이에요~

  • Favicon of https://t.senseku.com BlogIcon 공감센스9 2012.03.28 01:13 신고 Address 수정/삭제

   네네 어제부로 갑자기 티스토리에 한번에 업로드가 안되더라구요 ㅠ-ㅠ 그래서 부득이하게 5개로 쪼갰어요 흑흑흑..
   여기부터 봐주셔서 감사드려요.
   배트맨... 정말 완소죠. 크롬다스베이더처럼 여성레고인이더라도 하나쯤은 소장하면 꼭 좋을 완소 아이템입니다.
   매니아층이 아니시라면 굳이 SDCC 토르소로 구하실 필요는 없고 조커가 입고 있는 기본배트맨 수트 구하셔도 될 듯하구요.
   히어로물 구입하시면 아들분도 좋아할 것 같네요 : >